• Nông nghiệp 4.0: Nông dân sẵn sàng xuất phát 

  16/04/2020

  (HNM) – T khóa “nông nghip 4.0″ không còn xa l khi cuc Cách mng công nghip 4.0 (Cách mng công nghip ln th tư) ngày càng táđộng mnh m đến mi mđời sng. 

  Ngày càng nhiu trang trng dng thiết b thông minh, công ngh nhà kính, nhà lưới, thiết b tưới tiêu t động; h thng giám sát và điu khin nhiđộđộ m, ánh sáng; giám sát canh tác giúp cây phát trin tt hơn, năng sut cao gđôi, gp ba so vitruyn thng. Mt s doanh nghip (như TH True milk, Vingroup…) hp tác cùng nông dân, ng dng công ngh tiên tiến trên nn tng s hóa, d liu ln, kết ni vn vt (IoT)… để hình thành các mô hình sn xut nông nghip hiđại, có năng sut, cht lượng vượt tri, mang li hiu qu kinh tế cao. 

  May phun thuoc bao ve thuc vat

  Trên thc tế, nhiu nước như M, Canada, Hà Lan, Nht Bn, Israel… đã th nghim nông nghip 4.0 t nhng năm 2000. Đến nay, trong chi phí giá thành sn phm nông nghip ca nhng nước này, chi phí lao động sng ch còn 5% ( Vit Nam là 50%), nh đó sn phm có tính cnh tranh rt cao. Đin hình là Israel, quc gia có din tích nhđấđai khô cn, song giá tr mi héc ta canh tá nhng khu nông nghip khép kín có th đạt ti 120.000 – 150.000 USD/năm. 

  Rõ ràng, nông nghip 4.0 đã chng minh được hiu qu v nhiu mt. Song, mt câu hđượđặt ra là nông dân Vit Nam – ch th trong sn xut nông nghip hin nay đã sn sàng cho nông nghip 4.0? 

  V xut pháđim, theo các tài liu nghiên cu da trên quá trình phát trin ca các cuc cách mng công nghip, nông nghip 1.0 là giai đon sn xut ch yếu da vào sc lao động, ph thuc thiên nhiên; nông nghip 2.0 bđầu khi nghiên cu ging, s dng phân bón, thuc bo v thc vt, máy móđượđưa vào phc v sn xut; nông nghip 3.0 xut hin nh nhng đột phá v công ngh sinh hc, điu khin t động… Và gi, nông nghip 4.0 hình thành nh s phát trin công ngh ng dng cm biến kết ni vn vt, phân tích d liu ln, robot, điu khin t động…, t đó tưu hóa sn xut. Như vy,  Vit Nam hin nay va có nông nghip 2.0, nông nghip 3.0 và có c nhng đim sáng ng dng gii pháp, thiết b thông minh trong sn xut nông nghip 4.0. 

  Tuy bướđầu nông nghip 4.0 đã đượáp dng, nhưng nhìn chung còn manh mún; nhn thc, trình độ ng dng công ngh trong nông nghi nước ta còn rt thp. Rõ nht là c nước có 9,5 triu nông h, vi din tích canh tác bình quân ch t 0,4 đến 1,2ha/h, thiếu vn, thiếu kiến thc nên không có điu king dng công ngh vào sn xut; s doanh nghiđầu tư vào nông nghip (mang tính đầu tàu, dn dt) rít. 

  Khi có xut pháđi nhiu giai đon khác nhau, nông dân cũng phđối din vi nhng thách thc khi công ngh phát trin, như dư tha lao động (thiết b t động thay thế con người); bt bình đẳng thu nhp (ng dng công ngh cao cho năng sut gp hàng chc ln so vi sn xuđơn gin). 

  Xác định xut pháđim không phi vì t ti mà để tiếp cn vi quan đim: Nếu không bt kp xu hướng, nông nghip Vit Nam đứng trước nguy cơ tt hu xa hơn; nông dân Vit Nam thua ngay trên “sân nhà” trong quá trình hi nhp. T đó, gii ta tâm lý t ti v Cách mng công nghip 4.0. Đồng thi, có đượđịnh hướng, gii pháp phù hp, đột phá; tn dng tđa cơ hi, nhanh chóng phát trin mô hình nông nghip 4.0. 

  thu hoa%CC%A3ch mi%CC%81a

  Trước thi cơ và c thách thc ca cuc Cách mng công nghip 4.0, ngày 27-9-2019 B Chính tr đã ban hành Ngh quyết s 52-NQ/TƯ v “Mt s ch trương, chính sách ch động tham gia cuc Cách mng công nghip ln th tư“. Trong đó, xáđịnh các ni dung ct lõi như: Thúđẩy phát trin khoa hc công nghđổi mi sáng to trên tt c các ngành, lĩnh vc…; ưu tiên chuyn giao, ng dng công ngh mi… Bên cnh vic hoàn thin th chế s phát trin h tng thiết yếu, phát trin ngun nhân lc, phát trin ngành và công ngh ưu tiên… Đặc bit, h tr có trng tâm, trng điđể người dân, doanh nghip là ch th quyếđịnh tham gia Cách mng công nghip ln th tưĐây là nhng nn tng quan trng để tham gia sâu hơn cuc Cách mng công nghip 4.0 nói chung, nông nghip 4.0 nói riêng. 

  C th hơn vi nông nghip 4.0, đó là tiếp tđẩy mnh vic tái cơ cu ngành theo hướng chuyn t ch yếu da vàđấđai, lao động r sang đổi mi sáng to, nm bt, đóđầu thành tu khoa hc, công nghđđôi vi bi dưỡng kiến thc, k năng cho lc lượng lao động. Tiếp tc các chính sách h tr, khuyến khích doanh nghiđầu tư ng dng công ngh vào sn xut nông nghip; h tr tín dng cho nông dân, khuyến khích tham gia chui liên kết sn xut; cùng vi chính sách tích t rung đất… Đây là điu kin cđể ng dng công ngh cao vào sn xut. 

  Tuy đứng trước nhiu thách thc, nhưng nông dân, nông nghip cũng có không ít cơ hi trong cuc Cách mng công nghip ln th tư. Và nông nghip 4.0 không hoàn toàn xa vi vi nông dân nếu năng động, dám nghĩ, dám làđể tr thành công nhân nông nghip ca nn sn xut ln, nông nghip thông minh; bên cnh các ch trương, chính sách xây dng nn nông nghip phát trin toàn din theo hướng hiđại, gn vi phát trin công nghip, dch v hiu qu cĐảng và Nhà nước. Xây dng nông thôn mi nâng cao, nông thôn mi kiu mu chính là tiđề; khát vng, quyết tâm ca giai cp nông dân và toàn h thng chính tr chính là s sn sàng tích cc, ch động cho nông nghip 4.0… 

  (Theo Hanoimoi.com.vn) 

  Copyright © 2020 INAMCO. All reversed

  Web designed by iColor